Kas jāzina pirms došanās ceļā

Pase/Identifikācijas karte (eID)

 • Uz ārzemēm var doties tikai ar derīgu ceļošanas dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. 
 • Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). 
 • Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu. Precīzāku informāciju Jums var sniegt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/) un Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/pases.html.
 • Informāciju par izceļošanu var uzzināt arī VALSTS ROBEŽSARDZĒ http://www.rs.gov.lv/ 

Telefons informācijai par valsts robežas šķērsošanu: 67075616

!!! SVARĪGI. Ceļošanai NAV derīgas:

 • Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 1.jūlijam (ar ielīmētu fotokartīti); 
 • ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka TIKAI Latvijas pilsoņa identifikācijas karte ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā. Šo valstu starpā ietilpst: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Lielbritānija), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveices Konfederācija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
 • Latvijas nepilsoņiem izsniegtās identifikācijas kartes NAV DERĪGAS ceļojumos ārpus Latvijas.

Vīzas

 • To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapāhttp://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/, vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905. 
 • Ja attiecīgā valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Aktuālo informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem un kārtību var iegūt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).
 • Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība un citas prasības var mainīties – par aktuālo informāciju ir jāinteresējas tūrisma aģentūrā vai attiecīgās valsts vēstniecībā vai konsulārajā pārstāvniecībā.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka ne tūrisma operators, ne tūrisma aģentūra nenes atbildību, ja klients nevar doties ceļojumā sakarā ar to, ka kompetentās iestādes ir atteikušas vīzas izsniegšanu, vai robežsardzes un migrācijas dienesti ir pieņēmuši lēmumu, kas liedz klientam izceļot/ieceļot konkrētā valstī.

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas

 • Bērnam neatkarīgi no viņa valstiskās piederības, izceļojot no Latvijas un šķērsojot iekšējo robežu, t.i. ceļojot uz Šengenas līguma dalībvalstīm: Čehiju, Maltu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Austriju, Beļģiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Itāliju, Islandi, Luksemburgu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju, Zviedriju, Bulgāriju, obligāti līdzi ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai pilsoņa identifikācijas kartei.
 • Augstāk minētais neizslēdz to, ka, ja Valsts robežsardzes amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats. 
 • !!!Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņem līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jekuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.
 • Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Taizemi, Meksiku, Ķīnu, Šrilanku, regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721.

Bērna izceļošana vecāku pavadībā, šķērsojot ārējo robežu:

 • Bērniem (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu), kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk tekstā - bērni, kuri ir Latvijas valsts piederīgie), šķērsojot valsts ārējo robežu (t.i. dodoties uz valstīm, kuras nav Šengenas zonas dalībvalstis) viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda: 
 1. derīgs ceļošanas dokuments – pase; 
 2. tā vecāka ceļošanas dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu; vai
 3. bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērna pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu 
 • Ja bērns izceļo tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā papildus augstākminētajiem dokumentiem jāuzrāda 4) notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

Bērna izceļošana patstāvīgi, šķērsojot ārējo robežu:

 • Bērns ar Latvijas valsts piederību, šķērsojot valsts ārējo robežu patstāvīgi, uzrāda:
 1. derīgu ceļošanas dokumentu – pasi
 2. vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts (arī tad, ja neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā).

Bērna izceļošana pilnvarotās personas pavadībā, šķērsojot ārējo robežu:

 • Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:
 1. derīgs ceļošanas dokuments – pase;
 2. vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā (arī tad, ja neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā).

Bērna izceļošana aizbildņa pavadībā, šķērsojot ārējo robežu:

 • Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu aizbildņa pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:

 1. derīgs ceļošanas dokuments – pase;
 2. bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecināta kopija.

 • Papildus informāciju par prasībām izbraucot uz ārzemēm, Jūs varat iegūt piezvanot uz Valsts Robežsardzi. 

VRS Galvenā pārvalde:
Tālr.: 67075616
e-pasts: [email protected]
www.rs.gov.lv

Izlidošanas laiks

 • Izlidošanas un atgriešanās laiks tiek norādīts ceļojumu dokumentos. Ceļojumu dokumentos norādītais izlidošanas laiks ir provizorisks un līdz faktiskajai ceļojuma dienai var mainīties. Ne tūrisma operators, ne aviokompānija, kas izpilda reisu, negarantē šo laiku. 
 • Norādītajiem izlidošanas laikiem ir tikai informatīvs raksturs. 
 • Jūsu ērtībām aicinām dienu pirms ceļojuma sākuma datuma, precizēt tūrisma aģentūrā izlidojuma laiku, jo sakarā ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem tas var tikt mainīts (piem., nelabvēlīgi laika apstākļi, kas neļauj veikt plānoto reisu, negaidīti radušies trūkumi lidojumu drošībā un streiki, kas atstāj iespaidu uz lidojuma pakalpojumu sniedzēja darbu). 
 • Atrodoties galamērķī, aktuālu informāciju par izlidojuma laiku Jums sniegs tūroperatora pārstāvis, kā arī to atradīsiet viesnīcas reģistratūrā īpašā informatīvajā stendā vai tūroperatora informatīvajā grāmatā.

Reģistrācija lidostā

 • Iesakām Jums ierasties lidostā 2 stundas pirms izlidošanas laika, ja vien nav norādīts citādi. 
 • Pēc reģistrēšanās lidojumam tiek izsniegta lidmašīnas iekāpšanas karte. 
 • Pēc reģistrēšanās lidojumam ir nepieciešams iziet drošības kontroli, kuras laikā tiek pārbaudīti dokumenti un var tikt pārbaudīta arī Jūsu rokas bagāža.
 • Tūroperators un tūrisma aģentūra nav atbildīgi par klienta nokavēšanos vai neierašanos lidostā, ja tas noticis klienta vainas dēļ. 
 • Sekojiet aktuālajai informācijai par lidojuma laiku, terminālu un iekāpšanas vārtiem uz monitoriem lidostā. 
 • Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka aviokompānijai ir tiesības atteikties pārvadāt tādu pasažieri, kura garīgais vai fiziskais stāvoklis vai uzvedība, ieskaitot narkotiku vai alkohola izraisītu reibuma stāvokli, var radīt draudus paša pasažiera veselībai vai gaisa kuģī esošo personu un mantu drošībai, kā arī neērtības citiem pasažieriem un izraisīt citu pasažieru iebildumus.

Bagāža

 • No divu gadu vecuma katram pasažierim ir atļauts bez papildus maksas pārvadāt 15-20 kg reģistrētas bagāžas un 5 kg rokas bagāžas, ja aviokompānija nav noteikusi savādāk. 
 • Ja vienā reģistrētās bagāžas vienībā tiek pārvadātas vairāku personu mantas, tad šīs bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 32 kg. 
 • Par nereģistrētās bagāžas drošumu un saglabāšanu rūpējas pats pasažieris, savukārt, par reģistrētās bagāžas drošumu un saglabāšanu lidojuma laikā ir atbildīga aviokompānija. 
 • Par katru reģistrētās bagāžas virssvara kilogramu var tikt pieprasīta papildus samaksa, kas maksājama attiecīgā lidostā. 
 • Arī par nestandarta bagāžas (vindsērfinga, akvalangista aprīkojuma, slēpju un tml.) pārvadāšanu var tikt iekasēta papildus maksa (tāda veida bagāža nav iekļauta bezmaksas pārvadājamās bagāžas normā). 
 • Papildus maksas par bagāžu nosaka aviokompānija un attiecīgā lidosta. 
 • Neiesakām reģistrētā bagāžā pāravadāt viegli plīstošas un ļoti vērtīgas lietas!

Pārvadāšanai reģistrētajā bagāžā AIZLIEGTS IEVIETOT:

 • sprāgstvielas, spridzekļus un to sastāvdaļas, granātas un tml.;
 • gāzes: propānu, butānu, acetilēnu un tml.;
 • viegli uzliesmojošus šķidrumus: benzīnu, krāsu šķīdinātājus un tml.;
 • ugunsnedrošas cietvielas: magnēziju, pirotehniku, signālraķetes, aizdedzināšanas līdzekļus un tml.;
 • oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus: balinātājus, automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus un tml.;
 • toksiskas un infekciju izraisošas substances: žurku indi, inficētas asinis un tml.;
 • radioaktīvus materiālus, tai skaitā arī medicīniskus vai rūpnieciskus izotopus;
 • koroziju izraisošas vielas: merkūriju, skābes akumulatorus un tml.;
 • automobiļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.
 • Rokas bagāžā stingri aizliegts pārvadāt potenciāli bīstamus priekšmetus (šķēres, nažus, manikīra piederumus vai jebkādus citus asus un viegli uzliesmojošos priekšmetus).
 • Sākot ar 2006. gada 6. novembri ES, Norvēģijas, Islandes un Šveices lidostās ir spēkā noteikumi, kas ierobežo šķidrumu apjomu, kādu pasažieri drīkst iznest caur drošības kontroles punktiem. Noteikumi attiecas uz visiem pasažieriem, kas izlido no ES lidostām neatkarīgi no galamērķa. Tas nozīmē, ka drošības kontroles punktos pasažieru un viņu rokas bagāža aizliegto priekšmetu pārbaudē papildus tiks pakļauta arī šķidru vielu pārbaudei. Tomēr ierobežojumi neattiecas uz šķidrām vielām, kuras var iegādāties veikalos pēc iekāpšanas karšu pārbaudes, kā arī ES aviosabiedrību lidmašīnās.
 • Rokas bagāžā ir atļauts tikai neliels daudzums šķidru vielu. Šķidrumiem ir jābūt atsevišķās tvertnēs un katras ietilpība nedrīkst pārsniegt 100 mililitrus. Visas tvertnes ir jāievieto vienā caurspīdīgā atkārtoti attaisāmā un aiztaisāmā viena litra ietilpības plastikāta maisiņā. Viena pasažiera rokas bagāžā var būt tikai viens šāds maisiņš.
 • Papildus informāciju par drošības noteikumiem var atrast internetā, Rīgas starptautiskās lidostas mājas lapā: http://www.riga-airport.com/lv/main/pasazieriem/noderiga-informacija/avio-drosibas-prasibas
 • Ja lidojuma laikā pazūd reģistrētā bagāža, pretenzijas piesakāmas pārvadātājam rakstveidā nekavējoties pēc notikuma, kas ir pretenzijas pamatā. Jo paziņojums tiks iesniegts ātrāk, jo pārvadātājam būs lielākas iespējas bagāžu atrast. Paziņojums par reģistrētas bagāžas bojājumu ir iesniedzams nekavējoties pēc tā atklāšanas, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies – 21 dienu laikā no dienas, kad bagāža nonākusi pasažiera rīcībā. Paziņojums iesniedzams rakstveidā klātienē, nosūtāms pa faksu, elektronisko pastu vai pastu lidostas Atrasto mantu birojam (Lost and Found Office) un pārvadātājam. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem rokas bagāžai un gaisa kuģa salonā līdzpaņemtiem priekšmetiem personīgām vajadzībām, ja vien zaudējumi nav radušies pārvadātāja rupjas nevērības rezultātā.

Atlaides bērniem

 • Lielākā daļa aviokompāniju piemēro vienādus noteikumus un atlaides bērniem. Pasūtot braucienu, Jums ir jānorāda ne tikai bērna uzvārds, bet arī precīzs dzimšanas datums. 
 • Ja brauciena laikā bērnam paliek 2 gadi, aviokompānija viņu reģistrē kā divgadīgu bērnu. 
 • Bērnam līdz divu gadu vecumam nav atsevišķas sēdvietas lidmašīnā un netiek piešķirts atļautais reģistrētās bagāžas svars.
 • Bērnam no 2 gadu vecuma, tāpat kā pieaugušajam, ir atsevišķa vieta lidmašīnā un reģistrējamās bagāžas norma.

Aviokompānijas atbildība

 • Galvenie normatīvie akti, kas regulē gaisa pārvadājumu norisi, kā arī nosaka gaisa pārvadājumu veicēju atbildību ir: 1994.gada 20.oktobra likums „Par aviāciju”; 1999.gada 28.maija Monreālas Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju; ES Padomes Regula 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 261/2004, ar kuru paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 889/2002, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.
 • Nepieciešamības gadījumā, pārvadātājs bez iepriekšējā brīdinājuma, lai nodrošinātu lidojumu, pasažieru un kravas drošumu var izmantot rezerves pārvadātāju un lidmašīnu pakalpojumus, nomainīt lidmašīnas tipu, izmainīt vai izlaist nosēšanās vietas.
 • Nogādāšana no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ (Transfērs)
 • Tūroperators organizē braucienu ar autobusu tūroperatora pārstāvja vai tūroperatora sadarbības partneru pārstāvja pavadībā no lidostas līdz viesnīcai ielidošanas dienā, un no viesnīcas līdz lidostai izlidošanas dienā. Dienu pirms izlidošanas precizējiet izbraukšanas laiku no viesnīcas uz lidostu. Pērkot ceļojumu iespējams pasūtīt privāto transfēru par atsevišķu samaksu.
 • Lūdzam pievērst uzmanību, ka, ņemot vērā kūrortu specifiku un viesnīcu izvietojumu, autobuss ne vienmēr var piebraukt pie pašas viesnīcas. Tāpēc pasažieri tiek nogādāti/uzņemti tuvākajā iespējamajā piebraukšanas vietā. Šādā gadījumā no šīs vietas neliels ceļa posms būs jāmēro kājām.

Informācija par viesnīcām

Vispārīga informācija

 • Pasaules mērogā, kā arī Eiropas Savienībā nepastāv vienota klasifikācijas sistēma iestādēm, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, tāpēc, atkarībā no valsts, ir dažādi vienādu kategoriju viesnīcu standarti. Viesnīcas kategorija var būt atkarīga no numuru lieluma un aprīkojuma, apkalpošanas līmeņa, kā arī no piedāvāto pakalpojumu klāsta. Prasības, kas tiek izvirzītas kategorijai un to izskaidrojums dažādās valstīs var atšķirties. Viesnīcas oficiālā kategorija tiek norādīta atsevišķi katras viesnīcas aprakstā («Viesnīcas nacionālā kategorija...!»). Gadījumā, ja oficiālā kategorija nav norādīta aprakstā, tad viesnīcai nav oficiālās kategorijas šajā valstī.

Izmitināšana

 • Viesnīcās var būt divvietīgi, vienvietīgi numuri, apartamenti (viesnīcas numurs, kurā ir atsevišķa guļamistabas un viesistabas zona, tas var būt aprīkots ar mini virtuvi, dažkārt apartamentus veido vairākas caurstaigājamas istabas, piemēram, viesistaba un guļamistaba) un studijas (vienistabas numurs ar nelielu priekšnamu, tajā var būt ierīkota virtuves zona).
 • Izmitināšana var tikt piedāvāta arī tā sauktajos „anonīmajos apartamentos” (raksturīgs slēpošanas kūrortiem). Izvēloties izmitināšanu „anonīmajos apartamentos” ceļojuma dokumentos šādā gadījumā netiks norādīts konkrēto apartamentu nosaukums, bet tiks norādīts: atrašanās vieta (kūrorts), kategorija, numura tips un ēdināšanas veids. Katalogā var būt piedāvāti apartamentu piemēri ar aprakstiem un fotogrāfijām, tomēr par to, kuros tieši apartamentos tūrists tiks izvietots attiecīgā kūrorta robežās, kļūst zinām tikai ierodoties kūrortā.
 • !!!Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka standarta divvietīgajā viesnīcas numurā, atkarībā no interjera, var būt gan viena divguļamā, gan divas atsevišķas gultas.
 • Parasti viesnīcās nemēdz būt trīsvietīgi numuri. Rezervējot vietu trešajai vai ceturtajai personai, divvietīgajā numurā tiek ievietota papildus gulta, dīvāns vai krēsls–gulta. Par papildus samaksu var izīrēt gultiņu zīdainim.
 • Izmitināšana viesnīcā notiek brīvajos tūrista rezervētā tipa numuriņos pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Numurus ar skatu uz jūru viesnīcas garantē tikai gadījumā, ja par to ir saņemta īpaša piemaksa, ko samaksājis tūrists. Pretējā gadījumā šāda vēlme var tikt apmierināta tikai tad, ja šāds numuriņš ir pieejams. Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka jēdzieni „uz jūras pusi” („sea side”) vai „skats uz jūru” („sea view”) norāda tikai numura ģeogrāfisko novietojumu pret jūru, kas nav identisks jēdzienam „ar tiešu skatu uz jūru” („sea front”). Numuros ar logiem uz jūras pusi/skatu uz jūru nereti nav tieša skata uz jūru (numura logi pret jūru pavērsti leņķī), jūra ir redzama tālumā vai skatu uz jūru var aizsegt citas ēkas un koki.
 • Kā papildus vēlmes, kas nav saistošas ceļojuma organizētājam un to nodrošināšana netiek garantēta, tiek attiecinātas arī vēlmes apmesties konkrētā viesnīcas stāvā, blakus numuros utt. Šīs vēlmes viesnīcas administrācija izpilda iespēju robežās.
 • Līgumos bieži tiek izmantoti zemāk minētie saīsinājumi, lai apzīmētu, cik personām paredzēts viesnīcas numurs:
 • SGL (Singl) – vienvietīgs;
 • DBL (Double) – divvietīgs;
 • TRPL (Tripl) – trīsvietīgs;
 • QUDRPL (Quadruple) – četrvietīgs;
 • FAMILY - ģimenes numurs
 • Ja iepriekšminēto numuru tipos ir iespējama bērna izmitināšana, pie attiecīgā numura apzīmējuma tiek izmantots papildus apzīmējums – CHD (Child).

Pakalpojumi viesnīcās

 • Aktuālu informāciju par pieejamo maksas un bezmaksas pakalpojumu klāstu, to cenām, sniegšanas kārtību un vietu, Jums sniegs viesnīcas personāls pēc ierašanās viesnīcā. 
 • Tūrisma sezonas laikā piedāvāto pakalpojumu klāsts, to cenas, norises laiki un kārtība var tikt mainīti pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Izklaidējošo pasākumu organizācijas intensitāti un kārtību nosaka un koordinē viesnīcas administrācija (piemēram, animācijas šoviu, ūdens atrakciju parku un slidkalniņu, baseinu darba laikui). 
 • Tāpat viesnīcas administrācijas kompetencē ir noteikt restorānu un bāru darba laiku un, ievērojot laika apstākļus, ierobežot āra kafejnīcu, restorānu, pludmales un baseina bāru darba laiku un pieejamību.

Diennaktis viesnīcā

 • Ierašanās dienā par diennakts sākumu viesnīcā uzskata plkst. 14-18, aizbraukšanas dienā diennakts viesnīcā beidzas plkst. 10 - 12. Pēdējā dienā viesnīcas numurs ir jāatbrīvo līdz plkst. 10-12. ieskaitot bagāžu. Par noteikumiem, kādi attiecas uz izrakstīšanos no viesnīcas, Jūs informēs viesnīcas administrācija vai tūroperatora pārstāvis. Noteikumi ir spēkā arī tad, ja jāizlido naktī, pat pēc plkst. 24:00. Pēc numura atbrīvošanas bagāžu var atstāt bagāžas glabātuvē vai speciālā telpā viesnīcā. Ja ir iespējams, viesnīcas administrācija var izmitināt viesus ātrāk vai pagarināt numura atbrīvošanas laiku. Parasti par to tūristiem ir jāmaksā papildus maksa, ko nosaka viesnīcas administrācija.

Ēdināšana viesnīcās

 • Saskaņā ar cenu lapu ir iespējami šādi ēdināšanas veidi: bez ēdināšanas (SC – Self Catering); brokastis (BB – Bed & Breakfast), brokastis un vakariņas, vietām brokastis un pusdienas (HB – Half board); brokastis, pusdienas un vakariņas (FB – Full Board); viss iekļauts (AI – All Inclusive); „viss iekļauts+” (UAI – Ultra All Inclusive). Pusdienu un vakariņu laikā dzērieni ēdināšanas cenā nav iekļauti (izņemot gadījumus, kad klients iegādājies ēdināšanu „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+”).
 • Ēdienreizes tiek organizētas tam paredzētajās vietās un laikā viesnīcas teritorijā (atsevišķos gadījumos ēdienreizes var tikt nodrošinātās arī ārpus viesnīcas, piemēram, tuvējā tavernā vai restorānā, vai citā viesnīcā). Ja klienti, kas agri no rīta atstāj viesnīcu, vai atgriežas viesnīcā vēlu vakarā vēlas saņemt ēdināšanu citā laikā, atsevišķos gadījumos, kārtībā, ko nosaka viesnīcas administrācija, ir iespēja (dažkārt par papildus samaksu) saņemt agro brokastu vai vēlo vakariņu produktu saiņus.
 • Ja ēdināšanas veids ir „zviedru galds” - klients var patstāvīgi izvēlēties ēdienu no piedāvātā klāsta. Dažkārt ir jāizvēlas viens pamatēdiens no vairākiem piedāvājumiem. Kontinentālo brokastu ēdienkartē ietilpst: kafija vai tēja, sula, džems, sviests, bulciņa.
 • Ja ēdināšanas veids ir “viss iekļauts”, tad ēdiens tiek pasniegts ne mazāk, kā trīs reizes dienā un vietējā ražojuma atspirdzinošie un alkoholiskie dzērieni jau ir iekļauti cenā. Ja ēdināšanas veids ir „viss iekļauts+”, papildus ēdināšanas veidam „viss iekļauts” cenā ietilpst arī daži izlejamie importētie alkoholiskie dzērieni, bet pati viesnīca piedāvā plašāku bezmaksas pakalpojumu klāstu (precīzs šo pakalpojumu uzskaitījums sniegts konkrētās viesnīcas aprakstā).
 • Konkrēto ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību, laiku, kad un kur saņemt attiecīgo ēdināšanu, ēdienu un dzērienu izvēli nosaka viesnīcas administrācija saskaņā ar valsts īpatnībām, viesnīcas kategoriju un tml. Pēc administrācijas lēmuma, daži dzērieni, ēdieni vai pakalpojumi var tikt piedāvāti par papildus maksu pat tad, ja tā ir viesnīca ar „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+” ēdināšanu.
 • Parasti viesnīcas numuros, kuros nav virtuves, ir aizliegts gatavot un uzglabāt ēdienu. Tajās viesnīcās, kurās ierašanās dienā numurā ir pieejama kafija un tēja, ir atļauts sagatavot šos dzērienus. Šo dzērienu krājumi parasti netiek papildināti.

Seifs viesnīcā

 • Atgādinām, ka saskaņā ar dažu valstu normatīvajiem aktiem viesnīca nav atbildīga par vērtslietām, kas atstātas viesnīcas numuros. Iesakām vienmēr iznomāt viesnīcas seifu un glabāt tajā pasi, naudu un citas vērtīgās lietas. Arī citas vērtslietas, ko Jūs atstājat numurā rekomendējam glabāt aizslēdzamās somās.

Kondicionētājs

 • Viesnīcu kondicionēšanas sistēma parasti strādā saskaņā ar viesnīcas administrācijas noteiktu grafiku, kas ir atkarīgs no laika apstākļiem, sezonas un tml. Viesnīcās var būt divu tipu kondicionētāji: centrālie un individuālie. Centrālos kondicionierus ieslēdz, izslēdz un gaisa temperatūru kontrolē viesnīcas administrācija. Tie strādā vai nu visu diennakti, vai arī tiek ieslēgti noteiktā laikā uz dažām stundām dienā vai naktī. Brīdinām, ka tūristiem, kuri nav pieraduši pie karsta klimata, var nepietikt ar tāda veida dzesēšanas sistēmu. Individuālie kondicionētāji tiek ieslēgti un regulējami numurā individuāli. Parasti, ja tūristi neatrodas numurā, gan centrālie, gan individuālie kondicionētāji atslēdzas automātiski.

Ūdens

 • Svešās valstīs neiesakām dzert ūdeni no krāna. Ar baktērijām piesārņots ūdens var kaitēt veselībai un izraisīt veselības problēmas.

Elektrība

 • Dienvidu zemju viesnīcās mēdz būt pārtraukumi elektroapgādē. Elektrības spriegums visur nav vienāds (125 V vai 220 V), tāpēc vienmēr pievērsiet uzmanību instrukcijām vannas istabās. Dažās viesnīcās elektrības kontaktligzdas forma var atšķirties. Tāpēc, lietojot savas elektroierīces, ir vajadzīgs pārveidotājs. Dažās viesnīcās to var iznomāt, bet mēs iesakām to iegādāties pirms izbraukšanas.

Troksnis

 • Daļa viesnīcu atrodas tādās vietās, kur visu diennakti darbojas restorāni, kafejnīcas, diskotēkas. Daudzu viesnīcu teritorijā tūrisma sezonas laikā līdz vēlai stundai ilgst izklaides programmas. Dažreiz transporta kustība ielās pastiprina troksni. Viesnīcas, kas atrodas netālu no lidostām, var sasniegt izlidojošo un ielidojošo lidmašīnu radītie trokšņi. Viesnīcas administrācija lūdz, lai viņu viesi uzvestos pieklājīgi, bet dažreiz tūristiem patīk trokšņot. Viesnīcas administrācija neatbild par trokšņa līmeni ārpus viesnīcas. Tiem, kas meklē mieru, mēs iesakām izvēties viesnīcu mierīgā vietā, tālu no skaļām izklaides vietām.

Minimālā cena vienam pieaugušajam

 • Ja trīs pieauguši cilvēki ir izlēmuši apmesties divvietīgā viesnīcas numurā, kurā var ievietot papildus gultu, tad trešajai personai tiek piešķirta atlaide. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka izmitināšana būs divvietīgā numurā ar papildus gultu.

Veselība

 • Pirms došanās ceļojumā iesakām veikt savas veselības un dzīvības apdrošināšanu un lūdzam uzmanīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem, kas norādīti polisē. Katras apdrošināšanas kompānijas noteikumi var paredzēt atšķirīgu kārtību, kā ir jārīkojas iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
 • !!!Vēršam uzmanību, ka apdrošināšanas līgums ir atsevišķs līgums ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju un tūrisma aģentūra nav atbildīga par tā izpildi.
 • Pirms dodieties atpūsties uz eksotiskajām valstīm, iesakām iepriekš konsultēties arī ar ārstu par profilaktiskās potēšanās jautājumiem. Par to ir jāparūpējas un jāuzņemas visas izmaksas pašam tūristam. Papildus informāciju par vakcinācijām Jūs varat saņemt Latvijas Infektoloģijas centrā pa tālruni +371 67014595 vai interneta mājas lapā http://www.lic.gov.lv.
 • Pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā vērsieties tuvākajā medicīniskajā punktā, slimnīcā vai ar viesnīcas administratora starpniecību izsauciet ārstu, informējiet savu apdrošināšanas kompāniju un tūroperatora pārstāvi par notikušo.
 • Lielākajā daļā viesnīcu tiek piedāvāti ārsta pakalpojumi. Viesnīcas ārsts parasti pieņem dažas stundas dienā, vai, nepieciešamības gadījumā, ierodas pēc izsaukuma.
 • Tomēr ne visas medicīnas iestādes sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, tāpēc par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, iespējams, vajadzēs norēķināties uz vietas. Šādā gadījumā pieprasiet dokumentus par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem: ārsta izsniegtu izziņu, kurā norādīta diagnoze, ar ārsta zīmogu un parakstu apliecinātu rēķinu par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu un kvīti par izrakstīto zāļu iegādi. Ārstēšanos slimnīcā, transportu, ātrās palīdzības sniegtos pakalpojumus Jums kompensēs tad, ja būsiet apdrošinājušies un laikus vērsīsieties pie apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja (adreses norādītas polisē), kurš ir pilnvarots parūpēties par Jūsu ārstēšanu un norēķināties par to.

Ieteikumi